Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Smitbouwmeubilair.nl

Smitbouwmeubilair.nl is een webshop van Smit Kantoorinrichting te Apeldoorn. Smit Kantoorinrichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08203178.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Smitbouwmeubilair.nl en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.


1.2   Onder de "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die
       met Smitbouwmeubilair.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie
       Smitbouwmeubilair.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens
       rechtsopvolgers.
1.3   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of
       van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.4   Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden
       Smitbouwmeubilair.nl niet, tenzij deze schriftelijk door Smitbouwmeubilair.nl zijn aanvaard. Een
       dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat
       Smitbouwmeubilair.nl een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van
       Smitbouwmeubilair.nl niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart
       onweersproken laat.

1.5   Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1   Alle door Smitbouwmeubilair.nl gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm
       dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2   Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
       productspecificaties enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen
       in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3   Door Smitbouwmeubilair.nl verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen
       onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4   Smitbouwmeubilair.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te
       weigeren, (deelse) betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

 

Artikel 3 Opdracht

3.1   De afnemer is ten opzichte van Smitbouwmeubilair.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid
       van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.
3.2   Smitbouwmeubilair.nl biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten per e-mail, brief of via de
       website te plaatsen. Na ontvangst van de factuur is de afnemer verplicht het totaalbedrag van de
       bestelling per ommegaande te voldoen, tenzij de afnemer en Smitbouwmeubilair.nl vooraf
       schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.3   Bij het plaatsen van een opdracht bij Smitbouwmeubilair.nl dient de afnemer zichzelf te
       identificeren en wordt de afnemer door Smitbouwmeubilair.nl geïdentificeerd, door het gebruik
       van een identificatie die door Smitbouwmeubilair.nl aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat
       uit een (combinatie van) klantnaam en andere vormen van identificatie, waaronder een
       wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch
       wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft
       dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder.
       Smitbouwmeubilair.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met
       betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer
       ontvangt, de correcte gegevens zijn.
3.4   Smitbouwmeubilair.nl is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van
       opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer.
       Smitbouwmeubilair.nl is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd
       gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot
       de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen
       verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Smitoffice.nl
       toegekende Klantidentificatie.
3.5   In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan
       Smitbouwmeubilair.nl schade lijdt, dient de afnemer Smitbouwmeubilair.nl hiervoor schadeloos te
       stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde
       te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en
       voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij
       misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Smitbouwmeubilair.nl onmiddellijk
       nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle
       nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1   Een overeenkomst komt tot stand nadat Smitbouwmeubilair.nl de ontvangst van een opdracht
       schriftelijk of per email heeft bevestigd of nadat Smitbouwmeubilair.nl met de uitvoering van de
       opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
       weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
4.2   Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Smitbouwmeubilair.nl slechts voor
       zover zij door Smitbouwmeubilair.nl schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1   Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief 21% BTW als ook exclusief kosten van
       verzending.
5.2   Ten aanzien van opdrachten geldt dat een opslag voor logistieke kosten in rekening wordt
       gebracht. De hoogte van de in rekening te brengen vergoeding is afhankelijk van het
       orderbedrag. Smitbouwmeubilair.nl behoudt het recht de hoogte van deze vergoeding aan te
       passen.
5.3   Smitbouwmeubilair.nl kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen
       effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 6 Betaling

6.1   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of
       overmaking op de door Smitbouwmeubilair.nl aangewezen bankrekening. Indien met u betaling
       op rekening is overeengekomen geldt dat het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op
       de bankrekening van Smitbouwmeubilair.nl dient te zijn bijgeschreven. De op de bank-
        giroafschriften van Smitbouwmeubilair.nl vermelde valutadag wordt als dag van betaling
       aangemerkt.
6.2   Zolang Smitbouwmeubilair.nl geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen
       vooruitbetaling van de factuur geleverd. Een kredietlimiet kan op verzoek worden aangevraagd bij
       de eerste bestelling. (Semi)overheidsinstellingen kunnen direct op rekening kopen. Particuliere
       afnemers dienen altijd vooruit te betalen of gebruik te maken de mogelijkheden die Afterpay
       biedt.
6.3   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder
       verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
6.4   Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of
       invorderingskosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
6.5   Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
       zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Smitbouwmeubilair.nl, onverminderd haar
       overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele
       verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende
       wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden
       berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele
       voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten
       voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Smitbouwmeubilair.nl verschuldigde
       buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van
       € 40,-.
6.6   Indien Smitbouwmeubilair.nl daartoe aanleiding ziet, kan Smitbouwmeubilair.nl nadere zekerheid
       verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1   Alle geleverde zaken blijven eigendom van Smitbouwmeubilair.nl totdat de afnemer volledig aan
       zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
7.2   De afnemer mist het recht de door Smitbouwmeubilair.nl geleverde zaken aan derden af te staan,
       in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij
       komende kosten volledig zijn betaald.
7.3   In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met
       Smitbouwmeubilair.nl, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is
       Smitbouwmeubilair.nl gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in
       welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het
       recht van Smitbouwmeubilair.nl tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4   De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde
       zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7.5   De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Smitbouwmeubilair.nl
       berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
7.6   Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
       en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis
       van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Smitbouwmeubilair.nl.

 

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1   Alle door Smitbouwmeubilair.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven
       en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de
       overeenkomst aan Smitbouwmeubilair.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen
       nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of
       omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de
       leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent
       overmacht.
8.2   Overschrijding van de door Smitbouwmeubilair.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke
       oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van
       enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee
       samenhangende overeenkomst.
8.3   Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag
       Smitbouwmeubilair.nl de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de
       afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn
       (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is
       Smitbouwmeubilair.nl gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
8.4   Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet
       door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor
       zijn rekening en risico.
8.5   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn of fabrikant.
       Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico's van verlies,
       vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

8.6   Leveringen vinden plaats door heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.
8.7   De producten worden achter de eerste deur op de begane grond geleverd.
8.8   Palletzendingen worden altijd 1x aangeboden, indien u niet aanwezig bent kan er een
       transporttoeslag worden berekend voor een 2e zending met een maximum van € 50,- excl. BTW.

8.9   Uw levering wordt door ons ingepland. Het is niet mogelijk om een voorkeur aan te geven op
       welke datum u uw levering wilt ontvangen. Voor aflevering wordt u door ons gebeld. Hier kunt u
       aangeven of deze dag u schikt. Indien de leverdag u niet schikt, wordt uw order opnieuw
       ingepland.

 

Artikel 9 Transport

9.1   Smitbouwmeubilair.nl bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke.
Per bezorging wordt € 35,- exclusief BTW aan bezorgingskosten berekend.
       Verzending/vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van Smitbouwmeubilair.nl tot het moment van ontvangst van de goederen door afnemer. Bij retourzending van de goederen
       door afnemer geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij beschadiging of
       zoekraken van de door afnemer teruggezonden goederen is afnemer verantwoordelijk voor de
       kosten hiervan. Nog openstaande bedragen voor de betreffende order dienen door afnemer te
       allen tijde volledig te worden voldaan. Alleen indien de goederen onbeschadigd op het
       retouradres zijn aangekomen zal Smitbouwmeubilair.nl overgaan tot kwijtschelding van
       openstaande bedragen of terugbetaling van reeds voldane bedragen.

 

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele

       reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Smitoffice.nl slechts in
       behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan
       Smitbouwmeubilair.nl kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond
       van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van
       de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht
       het geleverde te hebben goedgekeurd.
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan
       wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor
       reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 14 dagen na
       factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht
       de factuur te hebben goedgekeurd.
10.4 Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de
       factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers en
       aantallen binnen 14 dagen na ontvangst. Smitbouwmeubilair.nl zal op basis hiervan een
       retournummer toekennen. Het retournummer is geldig gedurende een termijn van 14 dagen vanaf
       de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken naar
       Smitbouwmeubilair.nl te worden opgestuurd dan wel dienen de goederen gereed te liggen voor
       het ophalen door de vervoerder van Smitbouwmeubilair.nl. Bij het terugzenden van de producten
       dient het retournummer duidelijk vermeld te worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten.
       Enkel producten die compleet zijn, in onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking,
       zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden
       geretourneerd en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid
       aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke
       vergissing van Smitbouwmeubilair.nl, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer.
       Creditering zal uiterlijk binnen 10 dagen plaatsvinden.

 

Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Smitbouwmeubilair.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en

       normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
11.3 Smitbouwmeubilair.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
       afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van
       Smitoffice.nl.
11.4 Smitbouwmeubilair.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en
       omzetderving. 
11.5 Indien Smitbouwmeubilair.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
       dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
       betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
11.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als
       normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen;
       a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties
           die niet met toestemming van Smitbouwmeubilair.nl of de fabrikant zijn verricht;
       b. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
           onoordeelkundig gebruik; 
       c. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 
11.7 De afnemer is gehouden Smitbouwmeubilair.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter
       zake van de overeenkomst tegen Smitbouwmeubilair.nl mochten doen gelden, voor zover de wet
       er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer
       dienen te komen. De afnemer is verplicht het product aan Smitbouwmeubilair.nl te retourneren
       om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te
       bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht zich tot het leveren van een
       gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
11.8 Smitbouwmeubilair.nl volgt de fabrieksgarantie van de desbetreffende fabrikant binnen de
       gestelde garantietermijn. Standaard betreft dit een carry-in garantie tenzij dit anders vermeld is
       op de productpagina van het defecte artikel. Indien er sprake is van een gebruikersfout kunnen er
       onderzoekskosten / reparatiekosten worden berekend. Deze kosten zullen altijd voor de reparatie
       met de afnemer worden gecommuniceerd.
11.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Smitbouwmeubilair.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na tekomen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de
       overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
       nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot
       die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,
       niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt
       onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
       communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 13 Verzuim

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal

       onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
       a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet

            tijdig nakomt;
       b. Smitoffice.nl goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal
           tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die
           gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren
            zijn verplichtingen na te komen;
       c.  De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot
           boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op
            het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na
           beslaglegging wordt opgeheven;
       d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk
           gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds
           bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van
            zijn bedrijf of tot ontbinding;
       e.  Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
13.2 Smitbouwmeubilair.nl is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot
       schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van
       reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat
       ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
       a.  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende
            schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
       b. enig door de afnemer aan Smitbouwmeubilair.nl verschuldigd bedrag terstond en in zijn
            geheel op te eisen en/of
       c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
           

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 Smitbouwmeubilair.nl zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. Smitoffice.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy-regel- en wetgeving in acht.

14.2 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Smitbouwmeubilair.nl niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is

       uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze
       voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,
       zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter in de
       woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Smitbouwmeubilair.nl, tenzij
       anders is overeengekomen.